I WSTĘP

1. Regulamin Sklepu internetowego www.ecolive.me określa zakres i warunki nabywania towarów w iStart sp. z o. o. ul. Zamknięta 10 Lok.1.5, 30-554 Kraków NIP: 6793176285, REGON: 381662786 KRS: 0000755208, z biurem/adresem korespondencyjnym iStart sp. z o. o. ul. Zamknięta 10 Lok.1.5, 30-554 Kraków. Umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem www.ecolive.me („Sklep”).
Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest iStart sp. z o. o. ul. Zamknięta 10 Lok.1.5, 30-554 Kraków NIP: 6793176285.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu www.ecolive.me oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.
3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.
4. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy, sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

II ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. iStart sp. z o. o. ul. Zamknięta 10 Lok.1.5, 30-554 Kraków, umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet.
2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między korzystającym ze Sklepu („Klient”), a iStart sp. z o. o. ul. Zamknięta 10 Lok.1.5, 30-554 Kraków NIP: 6793176285.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostawą towarów.
4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. iStart sp. z o. o. ul. Zamknięta 10 Lok.1.5, 30-554 Kraków, zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji iStart sp. z o. o. ul. Zamknięta 10 Lok.1.5, 30-554 Kraków, podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
7. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

III ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu (on-line).
2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni robocze oraz wolne od pracy będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie. Ten sam termin realizacji dotyczy zamówień płatnych przy odbiorze.
3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, modelu oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą mail’ową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności. Dodatkowo komunikat będzie zawierał czas realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
7. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail lub telefon kontaktowy. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
9. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
10. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
a) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru,
b) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelewy24 lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

IV DOSTAWA I ODBIÓR

1. Termin realizacji zamówień to 3-4 dni robocze od daty zaksięgowania należności na
koncie. Przybliżony czas doręczenia przez przewoźnika podawany jest w Formularzu zamówienia.
2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępną firmą spedycyjną lub przy wykorzystaniu usług Poczty Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
3. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
4. Klient uprawniony jest do odbioru zamówionych towarów także w siedzibie firmy.
5. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa-członkowskiego Unii Europejskiej, na zasadach określonych powyżej.

V CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT i podatki.
3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.
4. iStart sp. z o. o. ul. Zamknięta 10 Lok.1.5, 30-554 Kraków, zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VI GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
2. iStart sp. z o. o. ul. Zamknięta 10 Lok.1.5, 30-554 Kraków, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz innymi odpowiednimi przepisami.
3. iStart sp. z o. o. ul. Zamknięta 10 Lok.1.5, 30-554 Kraków, podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem, który można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: iStart sp. z o. o. ul. Zamknięta 10 Lok.1.5, 30-554 Kraków,. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową iStart sp. z o. o. ul. Zamknięta 10 Lok.1.5, 30-554 Kraków, wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru w terminie 14 dni.
5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio skontaktował się ze Sklepem w przypadku doręczenia przez Pocztę Polską.
7. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do Sklepu. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy (ew. za pomocą udostępnionego Klientowi formularza) a następnie przesłać towar na adres sklepu na koszt i ryzyko Klienta, w stanie niezmienionym. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych towarów (np. paragon, faktura VAT). Pieniądze odesłane jak najszybciej, w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.

VII INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów
2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1-b oraz 1-c powyżej.
3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
a) Dostęp do sieci Internet,
b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail info@ecolive.me lub telefonicznie pod kontaktowym numerem telefonu. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji.
5. iStart sp. z o. o. ul. Zamknięta 10 Lok.1.5, 30-554 Kraków, informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

VIII ZAPISY KOŃCOWE

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez iStart sp. z o. o. ul. Zamknięta 10 Lok.1.5, 30-554 Kraków, wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
6. iStart sp. z o. o. ul. Zamknięta 10 Lok.1.5, 30-554 Kraków, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej.
7. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.